Bejelentkezés


 
 

           

A   KÖZSÉGI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


                            I.    A könyvtár általános adatai


Az intézmény neve:                Községi Könyvtár
Székhelye:                              6645 Felgyő Széchenyi u. 6.sz
Telefon:                                  63/580-004


Az 1997.évi CXL.törv.54.§.(1) kimondja: A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata.

A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - elsődlegesen az „1997.évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről ” c. törvény alapján - meghatározza a könyvtár működési szabályait, irányítja és ellenőrzi tevékenységét, biztosítja a működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket.                            II.   Létesítésére vonatkozó adatok


Alapítás éve:                 1960
Alapító okirat száma:   21/1999.(VII..2.) Kvt.sz.hat.
A könyvtár jogelődje:   Körzeti Könyvtár Szentes
Típusa:                          Nyilvános könyvtár
Fenntartó:                     Felgyő Községi Önkormányzat
                                      6645 Felgyő Széchenyi u. 1.sz.

A könyvtár bélyegzője: ( Hosszú - posta ) Felirata:     Községi Könyvtár
                                                                                     6645 Felgyő  

                                      Lenyomata:
                                     
                                      ( Ovális - leltározási )
Felirata:                   Községi
                                                                                     Könyvtár Felgyő 
                                                                 
                                      Lenyomata:
Az Alapító okirat az SZMSZ   …….számú melléklete.                   III.    A könyvtár feladatainak részletes meghatározásaKönyvtári rendszerben elfoglalt helye:

  - Helyi Önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár. ( 64/1999. (IV. 28. )
    Korm. rendelet.
   
A Községi Könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében.
    KSH és megye kód:   0622646 - CSO

Mint nyilvános könyvtár a település könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat biztosítja.
 

Alaptevékenysége:        Községi könyvtári feladatok ellátása.

 

1./     Tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól;
2./     Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti,
         megőrzi, feltárja, gondozza, és rendelkezésre bocsátja.
3./     Külön hangsúlyt fektet a helyismereti és közhasznú információk és
         dokumentumok gyűjtésére.
4./     Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében.
5./     Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.
        (ODR-n keresztül.)
6./     Általános iskolások és óvodások részére könyvtári foglalkozásokat
         versenyeket, vetélkedőket rendez.
7./     Író-olvasótalálkozókat, ismeretterjesztő előadásokat és más egyéb
         rendezvényeket szervez.
8./     Könyv, folyóirat, lemez, videó kazetta gyűjteményével segíti a szabadidő
         hasznos eltöltését
( Helyi közösségeknek, iskolai oktatói és tanulói
        
közösségeknek. )
9./     Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

A településen nincs más művelődési intézmény, közösségi szintér, ezért a könyvtár kötelező feladatain túl, lehetőségeihez mérten ellátja, a közművelődési feladatokat is. Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket.
Vállalkozói tevékenységet az intézmény nem folytat.


         IV. A könyvtár gyűjtőköre, gazdálkodása, állománygyarapítása, az 
                                      állomány nyilvántartása


1.)     Gyűjtőköre:

- A feladatoknak megfelelően gyűjtőköre általános jellegű. Gyűjti a lakosság művelődéséhez szükséges ismeretterjesztő műveket, szépirodalmat, a község
mezőgazdasági jellegének megfelelő szakirodalmat, a helyi igényeket
kielégítő színvonalon és arányban. Figyelembe véve, hogy a könyvtárat gyerekek gyakran látogatják, fontos a gyermek és ifjúsági irodalom, gyűjtése. Rendkívül fontos szerepet kap a kézikönyvtári állomány folyamatos frissítése, bővítése.

 Gyűjteménye elsősorban magyarnyelvű, illetve kétnyelvű. ( Szótárak )


2.)     Gyűjtés terjedelme:


Szépirodalmi, ismeretterjesztő és ifjúsági könyveket 1-2 példányban, kézikönyveket, videó kazettát, CD-ROM-ot, folyóiratot csak 1-1 példányban
vásárol. Amint a beszerzési keret lehetővé teszi, az ifjúsági irodalmat és az
ismeretterjesztőt legalább 2-3 példányra kívánja emelni.


3.)     Dokumentum típusok:


Könyv; Hanglemez; Videokazetta; Folyóirat; CD-ROM. / Most kezdjük gyűjteni, erre a dokumentum típusra nagy hangsúlyt kell fordítani a jövőben. /
Helyismereti gyűjtemény: Önkormányzati képviselő testület üléseinek jegyzőkönyvei és anyaga, helyi vonatkozású újságcikkek, meghívók, videó felvételek.


4.)     Gazdálkodási jogköre,


- Az intézmény szakmailag önálló, önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként működik.
A beszerzési kerettel, annak felosztásával az intézmény vezetője rendelkezik.

5.)     Az állomány beszerzésének forrásai:


─ Felgyő Községi Önkormányzat - mint fenntartó - éves költségvetésében
     biztosított fenntartási és működési költség.
─ Érdekeltségnövelő támogatás.
    ( 13/2002. (IV.13.) NKÖM rend. )
─ Pályázat útján.


6.)     Állománygyarapítás formái:


─ A Könyvtárellátó Kht-vel kötött szerződés és jegyzékei alapján. Valamint
   könyvesboltban, terjesztőtől, kiadótól vásárolva.


7.)     Az állomány nyilvántartása:

─ A beérkezett dokumentumokat 6 napon belül köteles állományba venni, s az
   előírás szerinti cím- és csoportos leltárkönyvet vezetni az MSZ 3448-78  
   szerint.

8.)     Feltárás módja:


─ A feltárás érdekében szak- és betűrendes raktári katalógust készít. A
    könyvek raktári rendjét a katalógus segítségével tartja nyilván.

─ Az olvasók tájékoztatására betűrendes keresztkatalógus és szakkatalógus áll
    rendelkezésre.

Amint a számítógépes könyvtári program rendelkezésre áll, az állomány nyilvántartás számítógépre kerül.                            V.   Könyvtárhasználati szabályzat:


A könyvtárhasználati szabályzat az1997.évi CXL. törvény  56 - 58. § -ban leírtak figyelembevételével készült.
A szabályzatot az   SZMSZ   ……számú melléklete tartalmazza.


                   VI.   A könyvtár szervezete és működése:


 1./ A könyvtár két könyvtári szakemberrel látja el feladatát.

 2./ A könyvtárban folyó munka irányításáért és koordinálásáért a könyvtár vezetője felelős.

 3./ A Munkaköri leírás  az SZMSZ ……számú melléklete.

 4./ A könyvtár a fenntartó által biztosított pénzeszköz, alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A nyilvános könyvtári ellátásból adódó feladatok
finanszírozásához a központi költségvetés hozzájárul, ha a könyvtár szerepel
a nyilvános könyvtárak jegyzékében.

5./ A könyvtár pénzügyi kötelezettség vállalást csak az Önkormányzat hozzájárulásával eszközölhet.

6./ A könyvtár vezetője a tervszerű dokumentum ellátás érdekében maximum a beszerzési keret erejéig a Könyvtárellátó Kht-val szerződést köthet. Fenntartja a jogot, hogy más egyéb forrásból is fejleszti állományát.
( Könyvesbolt, Kiadó, Terjesztő stb.)

7./ Az állomány ellenőrzést 3 évente elvégzi. A leltározáshoz Leltározási Ütemtervet készít. A fölös, elavult, megrongálódott könyvek állományból való kivonására, törlésére a 3/1975./VIII.17./ KM-PM sz. együttes rendelet
előírásai az irányadók.

8./ Állományellenőrzést kell végezni amennyiben a könyvtár vezetőjének személyében változás történik.

9./ Naprakészen vezeti a kötelezően előírt könyvtári nyilvántartásokat, gondoskodik az állomány védelméről, a kölcsönzési szabályok betartásáról
és betartatásáról, a könyvtárhasználók tájékoztatásáról.

10./ A könyvtáros/ok/ feladata a szakmai továbbképzéseken, előadásokon való részvétel. Az itt szerzett tapasztalat, kapott tájékoztatás, információ a munka során hasznosítható.
Az 1/2000. (I.14.)NKÖM. rend., melyet a 12/2002. (IV.13.)NKÖM. rendelet módosított, rendelkezik a „Kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről”. Az Önkormányzat a 8/2000.(IV.13.) Kvt.sz.hat.-ával elfogadta a könyvtár hétéves továbbképzési tervét. A továbbképzésben 2006.dec.31-ig kell a könyvtárosoknak részt venni. A szervezett képzés időtartama hétéves továbbképzési ciklusonként legalább 120 óra.


Munkáltatói jogkör gyakorlása:


─ A munkáltatói jogkör gyakorlója Felgyő Község Önkormányzat
     polgármestere .


A könyvtár kapcsolatai:


 A könyvtárosok munkáját segíti javaslataival, véleményezésével az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága.

A könyvtárban folyó eredményes, színvonalas munka érdekében, szoros kapcsolatot tart az alábbi intézményekkel és közösségekkel:

         Felgyő Község Önkormányzat képviselő-testülete
         László Gyula Általános Iskola Felgyő
         Napközi Otthonos Óvoda Felgyő
         Polgármesteri Hivatal Felgyő
         Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár   Szeged
         Felgyői Nyugdíjas Klub
         Mozgáskorlátozottak helyi csoportja                   VII.   A könyvtári ellátás céljára szolgáló vagyon:


 a.) A könyvtár leltára, vagyonnyilvántartása, selejtezési jegyzőkönyvek.

 b.) Felgyő Széchenyi u.6.sz.alatt levő 18/A hrsz. ingatlan.


A vagyon feletti rendelkezési jogot Felgyő Község Önkormányzata gyakorolja.

                            VIII. Záró rendelkezésA Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az Önkormányzat képviselő-testülete 2003…………….…..-án kelt…….sz. határozatával jóváhagyta.
A most elfogadott SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg, az eddig
érvényben lévő szabályzat hatályát veszti.
Mellékletek :        1./ sz.   Alapító okirat
                            2./ sz.   Küldetésnyilatkozat
                            3./ sz.   Könyvtárhasználati szabályzat
                            4./ sz.   Munkaköri leírás
Felgyő,2003………….hó……nap.

                                                                                     Törköly Lajosné
                                                                                     könyvtáros