Bejelentkezés


 
 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT      


A községi könyvtár nyilvános könyvtárként működik, ennek megfelelően minden érdeklődő rendelkezésére áll. Beleértve a nem Felgyőn élő könyvtárhasználót is.
1997.évi CXL.tv.56.§.(1) bek. - „ A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.”

A könyvtári jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Könyvtárhasználati Szabályzat rögzíti a használat feltételeit és a könyvtárhasználók jogait.


 1./    A Használati szabályzatot a könyvtárbanjól látható helyen ki kell függeszteni.


 2./    A könyvtárat   KÖZSÉGI KÖNYVTÁR   feliratú táblával kell megjelölni, és a Nyitvatartási időt kívülről látható helyre kell elhelyezni.


 3./    Szolgáltató hely neve:   Községi Könyvtár

         Címe
:          6645   Felgyő   Széchenyi u. 6. sz.

         Nyitvatartási idő:           Hétfő - Kedd :               8 - 16 óráig
                                               Szerda - Csütörtök :      8 - 17     "
                                               Péntek :                         10 - 16   "4./     HASZNÁLAT FELTÉTELEI:


 - Beiratkozás:

 a./ - A könyvtár a könyvtárhasználó adatait regisztrálja.
 b./ - Az alábbi adatokat kell közölni és igazolni: Név, anyja neve, születési hely
        és idő, lakcím, személyigazolvány szám.
 c./ - Az óvodás, általános és középiskolás olvasóért a szülő vagy gondviselő
        kezességet vállal.
 d./ - A könyvtárhasználó valamint a kezességet vállaló amennyiben a
        könyvtárral szemben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget - határidő
        betartása, megrongált, elveszett dokumentumok stb. - a kárt megtéríti.
 
 e./ - Az olvasójegy használata minden kölcsönző részére kötelező.
        Könyvtárlátogatás alkalmával, magával hozza. Tartalmazza az olvasó
       számát, nevét, foglalkozását, lakcímét, a könyvtár nyitvatartási idejét a
       lejárat napját és a kikölcsönzött dokumentumok darab számát.
       Valódiságát a könyvtár pecsétje és a könyvtáros aláírása igazolja.

.f./ - A használati jog felfüggeszthető, amennyiben a könyvtárhasználó nem
       tartja
be a szabályzatban rögzítetteket.
      (Többszöri felszólítás kölcsönzési határidő betartására, szándékos rongálás,
      elveszett dokumentumok értékének megtérítése, rendbontás. )


5./     ADATKEZELÉS:


A könyvtár az adatok felhasználásával Beiratkozási tasakot és Olvasójegyet állít ki. Az adatokat a Beiratkozási Naplóba és Regiszteres füzetbe bevezeti.
A személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
Az adatokat kizárólag könyvtári nyilvántartásra használja fel, más fél részére
át nem adhatók.
Amennyiben az olvasó kilép a könyvtári tagok sorából, elköltözik stb., személyes adatait meg kell semmisíteni.


6./     A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI:


- A könyvtárhasználó ingyenesen veheti igénybe a könyvtár alapszolgáltatásait és kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat. / 56.§. (2) ; (5) bek. /


Térítésmentes szolgáltatások:
 
a./      A könyvtári dokumentumok helyben használata.
b./     Könyvtári dokumentumok kölcsönzése.
c./      Tájékoztatás.
d./     Könyvtárközi kölcsönzés. (Eredeti dokumentumok)
e./      Könyvtári rendezvények látogatása.
f./      Állományfeltáró eszközök használata.
g./      Könyvtári dokumentumok előjegyzése


A kölcsönzés szabályai:

 
ØKölcsönözhető dokumentumok száma: l4 év alatt:   5 db/alkalom
                                                           l4 év felett:    8 db/alkalom

ØKölcsönzési határidő:                          Könyvek:      4 hét
                                                           Folyóirat:     1 hét


ØHatáridő hosszabbítás:                       2 x 4 hét ( csak könyvek esetén )

 
 
A könyvtárhasználó kötelessége a dokumentumok védelme. A rossz állapotban - (összefirkált, elszakított, piszkos) - visszahozott, vagy elveszített könyvek értékét a 3/1975.(VIII.17.) KM-PM sz.rend. 20-21.§.-ban foglalt rendelkezések szerint köteles megtéríteni. Az érték meghatározásához a Címleltárkönyvben szereplő ár az irányadó.


Könyvtárközi kölcsönzés:

Azokat a dokumentumokat, melyek a saját állományban nem találhatók - amennyiben az olvasó igényli - a könyvtárak közötti Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren / ODR / keresztül, az erre kijelölt tagkönyvtárakból a könyvtáros megkéri. Erről a lehetőségről a könyvtáros kötelessége tájékoztatni az olvasót.
 
1.     Könyvtárközi kölcsönzés esetén, a kölcsönzési határidőt a kölcsönadó könyvtár határozza meg.
 
2.     A könyvtárközi dokumentumszolgáltatást a könyvtárhasználó és a könyvtáros egyaránt kezdeményezheti.

3.     Eredeti művek kölcsönzése ingyenes a könyvtárhasználó számára.

4.     Másolatszolgáltatás -  Könyvtárközi-kölcsönzés során amennyiben a kért dokumentumot másolat formájában küldik meg, a számla összegének megtérítése a könyvtárhasználót terheli.Térítéshez kötött szolgáltatások:Fénymásolás, számítógép-használat, nyomtatás, szkennelés, faxolás, spirálozás. A felhasználó a díjszabásról, a könyvtárban tájékozódhat.


Hátralékosok felszólítása:


A könyvtárhasználót, ha a kikölcsönzött dokumentumokat, a határidő lejártát        / hosszabbítást / követően nem hozza vissza, a könyvtár felszólítja. Amennyiben a kötelezettségének háromszori felszólítást követően sem tesz eleget, a követelés polgári peres úton érvényesíthető.
Egyéb szabályok: 
ØJelzőlap / őrjegy / használata a 14 év alatti kölcsönzők részére kötelező.

ØA kölcsönző térbe kabátot, nagyobb méretű táskát behozni nem lehet.

ØDohányozni az épületen belül - tűzvédelmi szempontból - Tilos.
Dohányzásra kijelölt hely a hátsó terasz.

ØA könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.
Záró rendelkezés:


Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatát az 1997. évi törvény 68. §. a) pontja alapján ……év……..…..….hó……napján kelt……....számú határozatával jóváhagyta.

Felgyő, 2003………..hónap……..nap.

                                                                  Törköly Lajosné
                                                                  könyvtáros